Użytkowniku,

Na stronie ifmglobalfunds.com używana jest technologia cookie w celu analizowania ruchu na stronie. Dodatkowo, w celu otrzymania materiałów marketingowych lub podjęcia kontaktu możesz pozostawić nam swoje dane. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony. Klikając przycisk „przejdź do strony” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej. W przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com danymi osobowymi jest np. adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies instalowanych przez IFM Global Funds S.A. na stronie i urządzeniach używanych podczas korzystania ze strony. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze strony ifmglobalfunds.com:


  • - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Obejmuje między innymi dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług jak również prowadzenie marketingu i promocji produktów IFM Global Funds S.A.

  • - dobrowolna zgoda - aby móc dostarczyć poradnik lub inne materiały możliwe do pobrania ze strony ifmglobalfunds.com lub aby podjąć kontakt w celu przedstawienia oferty IFM Global Funds S.A.. Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana.

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:


  • - w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę,

  • - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Administratorem danych jest IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322019, NIP:526-27-50-360, REGON: 015611781, mail: [email protected] Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych IFM Global Funds S.A.: Monika Piecuch-Krause, mail:[email protected]

Kup online

Nota Prawna

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym www.ifmglobalfunds.com mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy serwis internetowy dotyczy subfunduszy: IFM Global Capital Accumulation (polska nazwa: IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania) oraz IFM Global Active Allocation (polska nazwa: IFM Globalny Aktywnego Inwestowania). Oba subfundusze zostały uruchomione pod parasolem Bright Cap SICAV w Luksemburgu (Fundusz). Fundusz został utworzony i jest zarządzany przez Finexis S.A.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Finexis S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Niniejszy serwis prowadzony jest przez przedstawiciela Funduszu w Polsce tj. IFM Global Fund S.A. (IFM S.A.).

IFM S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Finexis SA. oraz IFM S.A.

W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie wyniki subfunduszy są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania tytułów uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w tytuły uczestnictwa potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt Funduszu Bright Cap SICAV w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w subfundusze. Prospekt Funduszu oraz KIID zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w Funduszu.

W przypadku, gdy na stronie internetowej zamieszczone zostaną jako przykładowe składy portfeli subfunduszy, użytkownik strony internetowej nie powinien traktować tego jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe albo jako rekomendacji inwestycyjnej.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez subfundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość tytułów uczestnictwa jest nominowana w złotych lub walucie obcej, w zależności od rodzaju tytułów. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż subfundusze, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość tytułów uczestnictwa oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość tytułu uczestnictwa.

Dystrybucja prospektu zamieszczonego na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż tytułów uczestnictwa może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności dokonania odpowiedniej rejestracji w uprawnionych instytucjach.

Jakiekolwiek informacje wykraczające poza podane w prospekcie lub aktualizacjach prospektu, przekazane przez nieupoważniony podmiot powinny być pominięte i nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do podawania informacji wykraczających poza informacje zawarte w prospekcie.

Wykresy i diagramy przedstawione w serwisie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przed nabyciem tytułów uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.